ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਾਮ ਪਲੇਟ / ਨਾਮ ਦਾ ਹਾਰ 

ਹੀਰਾ ਸ਼ੀ ਹਾਰ

ਅੰਨਾ ਦਾ ਹਾਰ 

ਅਨੰਤ ਹਾਰ